NYHETER

NYHETER


2022-03-06: Dagordning Årsmöte


1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;


b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;


c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;


d) 1 revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;


e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt


f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


14. Mötet avslutas


För att få tillgång till Revisionsberättelse, årsbokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för 2022, maila kontakt@cheercommunitydevotion.se2021-12-28: ÅRSMÖTE

Datum för Årsmötet är söndag den 27 mars 2022. Inkomna motioner ska ha inkommit till kontaktmailen senaste 4 veckor före årsmötet. 

Kallelse till Årsmötet skickas ut senast 3 veckor innan, till samtliga medlemmar. 2021-10-05: Svenska lag

Svenska lag är vår nya kommunikationskanal. Alla medlemmar och vårdnadshavare ska ha fått inlogg via mail.

Om någon saknar inlogg, kontakta respektive tränare.2021-09-06: Riksmästerkskap 11-12 sep!

I helgen tävlar 3 av våra lag Riksmästerskap 2021 i Nyköping!

Här kommer tävlingstiderna:

Lördag den 11 sep
Glory kl 10.20
Prime kl 11.44

Söndag den 12 sep
Icons 10.23


Ni kan stream tävlingen via denna länken: www.followme-sport.com2021-03-17: Ny säsong!


Idag gick ett mail ut till alla medlemmar om att föreningen kommer tidigarelägga starten av säsongen 2021/2022 pga Riksmästerskapet 11-12 sep.
Pågående säsong 2020/2021 avslutar den 28 mars.


Nya säsongen startar v.15


Samtliga medlemmar måste göra en ny anmälan för den nya säsingen under fliken "Anmälan". 2021-03-08: Ny Styrelse


Tack till alla som deltog på Årsmötet!
Här kan ni se den nya valda styrelsen.


Stort tack till den avgående styrelsen som har gjort ett fantastiskt arbete under året!

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043